About

Ethisch Comité UZA/UAntwerpen

Het 'Ethisch Comité' of de 'Commissie voor Medische Ethiek' van UZA/UAntwerpen geeft advies bij alle ethische aspecten in

het kader van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek.  het Ethisch Comité is verbonden aan het Universitair Ziekenhuis

Antwerpen (UZA) en de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen).


Taken van het Ethisch Comité

Het ethisch comité UZA/UAntwerpen staat in voor:

- begeleiding en advies over ethische aspecten van de ziekenhuiszorg

- de beoordeling van experimenten waarbij menselijke proefpersonen betrokken zijn

- advies over individuele gevallen waarbij ethische vragen gesteld worden

De adviezen en raadgevingen van het Comité zijn vertrouwelijk.

Een verzoek indienen bij het Ethisch Comité

Een schriftelijk verzoek bij het ethisch comité UZA/UA kan ingediend worden door:

- elk personeelslid van het ziekenhuis of de ziekenhuisgroepering

- elke onderzoeker (wat betreft experimenten)

-elke arts

- patiënten, familieleden of nabestaanden

Het comité kan, op grond van een gemotiveerde beslissing, weigeren op een verzoek in te gaan. Het ethisch comité  kan ook verzocht worden om een advies te verlenen over ethische vragen buiten het ziekenhuis of de universitaire instelling.

Wetgeving rond het Ethisch Comité

Het ethisch comité UZA/UAntwerpen is een volledig erkend ethisch comité in de zin van de wet. De werking, samenstelling en taken zijn wettelijk vastgelegd volgens:

- het Koninklijk Besluit van 12/08/1994

- De Europese Richtlijn 2001/20

- De wet van 7 mei 2004 inzake Experimenten op de menselijke persoon: art. 11, 11/1 en 11/2 zoals gewijzigd bij wet van 19 maart 2013

- Omzendbrief nr. 613 van het FAGG (Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten).

Samenstelling van het Ethisch Comité

Voorzitter:

prof. dr. Peter Michielsen - gastro-enteroloog

Ondervoorzitters:

prof. dr. Patrick Cras - neuroloog 

prof. dr. Greet Ieven - klinisch bioloog

Het Ethisch Comité UZA/UAntwerpen is samengesteld zoals voorzien in de toepasselijke wet- en regelgeving.  De leden zijn representatief voor de Universiteit Antwerpen en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en bij de samenstelling is rekening gehouden met diversiteit in expertise.

Het Ethisch Comité UZA/UAntwerpen bestaat uit minstens 8 en ten hoogste 15 leden waaronder:

- artsen van binnen en buiten het ziekenhuis

- minstens 2 verpleegkundigen

- een jurist

- een ziekenhuisapotheker

- een klinisch onderzoeker

- een ethicus

- een farmacoloog

- een psycholoog

- een huisarts

In het Ethisch Comité UZA/UAntwerpen zetelen daarnaast een aantal afgevaardigden van de universiteit.  Ook belangstellenden van binnen of buiten het ziekenhuis kunnen lid worden. Daarnaast kan het Comité steeds bijkomende deskundigen raadplegen voor advies.

Het mandaat van een lid heeft een duur van vier jaar en is hernieuwbaar.

Vergaderingen van het Ethisch Comité

Het Ethisch Comité UZA/UAntwerpen vergadert in principe elke week achter gesloten deuren.  Afhankelijk van de agenda kan het Comité meer of minder samenkomen.  Voor dringende of zeer uitgebreide zaken kan een bijzondere vergadering belegd worden.